Jeg har løpt over de store fjellkjedene i verden, gjennom de farligste ørkenene, isen på Sydpolen, over Grønland og dypt i jungler. Oppsummert har det blitt varmere enn +60 grader, kaldere enn -50 og høyere enn 6.000 meter over havet. Selv om det har blitt mange fine eventyr rundt i verden er det spesielt en løpsdag som har brent seg fast i mitt sjel – Lofoten Ultra-Trail (2016). 
Lofoten Ultra-Trail er et løp med høy internasjonal kvalitet, mangfoldig utfordringer og ekstreme naturoplevelser.

Her er hva du opplever:

Lofoten ligger nord for polarsirkelen og er Europas villeste utpost. De majestetiske Lofot-alpene beskytter som en vegg mot det ville Barentshavet. Landskapet ved sjøkanten inkluderer små trehus, fiskebåter, dype fjorder, uberørte bukter med innbydende hvite strendene hvor bare sjøsamene og vikingenes etterfølgere bader. Naturen i Lofoten har elver fylt med isbreenes beste champagne og en luft du kan selge på boks andre steder i verden.

Du kan forlate Lofoten, men du vil aldri glemme Lofoten Ultra-Trail, for dens skjønnhet finnes ikke noe annet sted.

Du kan forlate Lofoten, men du vil aldri glemme Lofoten Ultra-Trail,
for dens skjønnhet finnes ikke noe annet sted.


Midnattsolen gir det raskt skiftende været et vakkert lys som endrer naturen hele døgnet. Klimaet er mildere enn Grønland og Sibir som ligger på samme breddegrad, men selv om mai og juni er de tørreste månedene er det ikke uvanlig med snøfall.

Havørn, reinsdyr, kolonier med skrikende sjøfugl og hval er opplevelser du må forholde deg til i konkurransen.
I denne ugjestmilde naturen, møter du et inkluderende fiskesamfunn hvor det verken finnes lås på hus eller kriminalitet, og du vil føle deg velkommen overalt.
Løpstrassens syv tusen høydemeter er teknisk men godt markert og har gjennom flere år blitt nøye utarbeidet av lokale entusiaster som har tilegnet seg internasjonal kompetanse. Fokus har fra starten vært å etablere en konkurranse med høy internasjonal kvalitet og ivareta naturen.«The most amazing day in running shoes.»

I have run across the great mountain ranges in the world, through the most dangerous deserts, the ice of the South Pole, over Greenland and deep in jungles. In summary, it has become warmer than +60 degrees, colder than -45 and higher than 6,000 meters above sea level. Although there have been many nice adventures around the world, but there is especially one day that has burnt in to my soul – the Lofoten Ultra-Trail.
Lofoten Ultra-Trail is a race of high international quality, diverse challenges and extreme natural experiences.

Here’s what you will experience in this race.

Lofoten is located north of the polar circle and is Europe’s wildest outpost. The majestic Lofoten Alps protect as a wall against the wild Barents Sea. The landscape at the seaside includes small wooden houses, fishing boats, deep fjords, unspoiled bays with inviting white beaches where only the Sami and the Vikings can bathe. The nature in Lofoten has rivers filled with the best champagne from the glaciers and an fresh air you can sell on a box elsewhere in the world.
The midnight sun gives the fast changing weather a beautiful light that changes nature all day. The climate is milder than Greenland and Siberia which are on the same latitude, but although May and June are the driest months it is not uncommon with snowfall.
Sea eagles, reindeer, colonies with screaming seabirds and whales are experiences you have to relate to in the competition.
In this inhospitable nature, you meet an inclusive fishing community where the doors are open and crime dont exist – you feel a warm welcome everywhere.
The track have seven thousand height meters that are well marked and have been carefully developed by local enthusiasts who have acquired international competence for several years. From the outset, the focus has been on establishing a competition with high international quality and taking care of nature.

You can leave Lofoten, but you will never forget the Lofoten Ultra-Trail, because its beauty is nowhere else.

Presse og media: